REKLAMA

PODKARPACIE: sytuacja społeczno-gospodarcza w listopadzie 2022 r.

PODKARPACIE. W listopadzie 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem (o 2,1%) i wyższe niż przed miesiącem (o 0,3%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych była o 0,9% wyższa niż przed miesiącem, a o 11,3% niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022 r. wyniosła 8,7% (podobnie jak przed miesiącem) i zmniejszyła się w porównaniu z listopadem 2021 r.

Fotoram.io (62)

Rynek pracy

W listopadzie 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wzrosło w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2021 r., a tempo tego wzrostu było nieco wyższe niż przed miesiącem. W skali roku zmniejszyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych, a także stopa bezrobocia rejestrowanego.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wyniosło 253,7 tys. osób i było wyższe o 2,1% niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,8% w listopadzie 2021 r.) i wyższe o 0,3% niż przed miesiącem. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło zarówno w odniesieniu do listopada 2021 r. (o 2,3%), jak i w stosunku do października br. (o 0,1%).

W odniesieniu do listopada 2021 r. wzrost zatrudnienia wystąpił w ośmiu sekcjach, w tym najwyższy w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 12,9%), natomiast istotny spadek zatrudnienia odnotowano w budownictwie oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (po 1,2%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca zatrudnienie wzrosło m.in.: w administrowaniu i działalności wspierającej (o 0,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 0,6%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5%). Natomiast spadek zatrudnienia odnotowano m.in.: w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,7%), a także w budownictwie oraz w obsłudze rynku nieruchomości (po 0,4%).

Od stycznia do listopada br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 255,1 tys. osób i było o 3,4% wyższe (w kraju o 2,5%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej zatrudnienie wzrosło w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 13,2%), natomiast istotny spadek odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (o 0,8%).

W końcu listopada 2022 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 68,0 tys. osób i była wyższa o 0,6 tys. osób niż w poprzednim miesiącu, a o 8,7 tys. osób niższa niż w listopadzie 2021 r. Kobiety stanowiły 52,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 53,7%).

Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022 r. wystąpiła w powiecie brzozowskim (20,9%), a najniższy jej poziom odnotowano w Krośnie (2,4%). W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego zanotowano w czternastu powiatach, w tym największy w bieszczadzkim i leskim (po 0,6 p.proc.). W siedmiu powiatach stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca, a jej spadek zanotowano w czterech powiatach, w tym największy w ropczycko-sędziszowskim (o 0,3 p.proc.).

W porównaniu z listopadem 2021 r. wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego zanotowano w osiemnastu powiatach, w tym największy w brzozowskim (o 6,1 p.proc.), natomiast spadek odnotowano w siedmiu powiatach, w tym największy w Tarnobrzegu (o 1,5 p.proc.).

W listopadzie 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowano 8,4 tys. osób bezrobotnych, tj. o 1,3% mniej niż przed miesiącem, a o 8,1% więcej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w stosunku do listopada 2021 r. (o 2,5 p.proc. do 78,7%). Zwiększył się natomiast udział osób bez doświadczenia zawodowego (o 0,8 p.proc. do 22,6%), absolwentów (o 1,1 p.proc. do 12,1%), a także osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,2 p.proc. do 3,1%). Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy (stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo) wyniosła 1,1%.

W listopadzie 2022 r. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 7,8 tys. osób, tj. o 12,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,4% mniej niż w listopadzie 2021 roku. Z tytułu podjęcia pracy (głównej przyczyny wyrejestrowania) z rejestru bezrobotnych wyłączono 4,5 tys. osób (przed rokiem – 4,9 tys.). Udział tej kategorii osób w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zmniejszył się w ujęciu rocznym (o 3,8 p.proc. do 58,2%).

Spośród osób wykreślonych z ewidencji w skali roku zwiększył się odsetek osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy (o 1,7 p.proc. do 13,8%). Zwiększył się także udział osób, które utraciły status bezrobotnego w związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców (o 1,2 p.proc. do 9,6%) oraz osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego (o 0,7 p.proc. do 6,0%). Względem listopada 2021 r. zmniejszył się natomiast udział osób, które osiągnęły wiek emerytalny (o 0,1 p.proc. do 1,4%). Stopa odpływu bezrobotnych z urzędów pracy (stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w danym miesiącu do liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego miesiąca) wyniosła 11,6%.

W końcu listopada 2022 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 58,6 tys. bezrobotnych, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. (z 86,9% do 86,1%).

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu listopada 2022 r. stanowili 87,2% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 87,9%). Do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są m.in. osoby długotrwale bezrobotne , których udział w liczbie zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w skali roku (o 2,6 p.proc. do 58,4%). Zwiększył się natomiast udział osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (o 0,9 p.proc. do 24,8%), osób do 25. roku życia (o 0,6 p.proc. do 13,4%), a także osób niepełnosprawnych (o 0,7 p.proc. do 6,4%).

W listopadzie 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 3,2 tys. ofert zatrudnienia , tj. o 0,7 tys. mniej niż przed miesiącem i o 0,8 tys. mniej niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 32 bezrobotnych (przed miesiącem 28, a przed rokiem 27).

Wynagrodzenia

W listopadzie 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się w skali roku (listopad 2022 r. do listopada 2021 r.), a tempo tego wzrostu było wyższe od notowanego w listopadzie 2021 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. ukształtowało się na poziomie 5581,77 zł i było o 12,5% wyższe niż w listopadzie 2021 r., kiedy notowano wzrost o 9,7%. W porównaniu z poprzednim miesiącem płace obniżyły się o 0,4%. W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6857,96 zł i wzrosło zarówno w stosunku do listopada 2021 r. (o 13,9%), jak i w odniesieniu do października br. (o 2,5%). W odniesieniu do listopada 2021 r. wzrost wynagrodzeń odnotowano prawie we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw. Więcej niż przeciętnie w województwie wzrosły wynagrodzenia m.in.: w transporcie i gospodarce magazynowej (o 25,1%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 15,3%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 14,6%).

W porównaniu z poprzednim miesiącem płace obniżyły się m.in.: w transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,0%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,0%). Natomiast wzrost wystąpił m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,7%), obsłudze rynku nieruchomości (o 3,1%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,0%). W okresie styczeń–listopad br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5425,34 zł i było o 12,3% wyższe (w Polsce o 13,4%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich badanych sekcjach odnotowano wzrost płac, w tym najwyższy w transporcie i gospodarce magazynowej (o 24,8%).

Ceny detaliczne

W województwie podkarpackim w 3 kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wystąpił wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 15,1% (wobec wzrostu o 12,9% w 2 kwartale 2022 r.). Najwyższy wzrost wystąpił w grupie transport (o 23,5%), mieszkanie (o 19,6%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 16,7%) oraz rekreacja i kultura (o 12,1%). W tym okresie w kraju odnotowano wzrost cen o 16,3%.

 

Przemysł i budownictwo

W listopadzie br. w produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano wzrost w ujęciu rocznym. Wzrosła również w skali roku zarówno produkcja sprzedana budownictwa, jak i produkcja budowlano-montażowa.

Produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2022 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 7709,7 mln zł i była (w cenach stałych) o 12,3% wyższa niż w listopadzie 2021 r., kiedy notowano wzrost o 12,0%. W Polsce produkcja wzrosła zarówno w skali roku (o 4,6%), jak i miesiąca (o 2,9%). Udział produkcji sprzedanej przemysłu w województwie podkarpackim stanowił 3,5% przychodów krajowych. W ujęciu rocznym w przetwórstwie przemysłowym produkcja wzrosła o 11,7%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 30,8%.

W listopadzie 2022 r. wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do listopada ubiegłego roku wystąpił w 20 działach przemysłu (spośród 31 występujących w województwie). Uwzględniając działy o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu wzrosty w stosunku rocznym odnotowano m.in.: w produkcji wyrobów z metali (ponad 2-krotny), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 38,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 6,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,9%) oraz mebli (o 5,1%). Natomiast spadek wystąpił m.in.: w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 30,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 23,3%) oraz maszyn i urządzeń (o 2,6%).

Tablica 9. Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) produkcji sprzedanej przemysłu

W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost produkcji o 0,5%. W przetwórstwie przemysłowym produkcja nieznacznie wzrosła (o 0,1%), natomiast w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji odnotowano spadek (o 0,4%).

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w listopadzie 2022 r. wyniosła (w cenach bieżących) 56,5 tys. zł i była wyższa (w cenach stałych) o 8,8% w porównaniu z listopadem 2021 r., przy przeciętnym zatrudnieniu wyższym o 3,3% i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,9%.

W okresie jedenastu miesięcy br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 77 852,2 mln zł i była o 16,1% wyższa (w kraju wzrosła o 10,9%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, w tym w przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost o 15,0%. Wzrost produkcji odnotowano w 25 działach przemysłu, w tym w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 46,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 18,1%), wyrobów z metali (o 18,0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 15,4%), metali (o 14,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 12,0%) oraz maszyn i urządzeń (o 10,7%). Natomiast spadek wystąpił m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,2%).

Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w listopadzie 2022 r. wyniosła 1469,9 mln zł. Była wyższa niż w listopadzie 2021 r. (o 71,0%) i wyższa niż w październiku 2022 r. (o 51,3%). Od początku roku produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych osiągnęła wartość 10 103,3 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 21,3%.

W przeliczeniu na 1 zatrudnionego produkcja sprzedana budownictwa w listopadzie 2022 r. ukształtowała się na poziomie 75,9 tys. zł. Była o 73,2% wyższa niż w listopadzie 2021 r., przy przeciętnym zatrudnieniu niższym o 1,2% i wzroście wynagrodzeń o 10,0%. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (stanowiącej ponad 54% przychodów ogółem osiągniętych przez jednostki w sekcji budownictwo), zrealizowana w listopadzie 2022 r. wyniosła 798,7 mln zł i była wyższa o 64,1% od uzyskanej w listopadzie ubiegłego roku (wobec spadku o 1,8% przed rokiem). Wzrost produkcji budowlano-montażowej wystąpił we wszystkich trzech działach budownictwa, w tym najwyższy w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (ponad 2-krotny).

Budownictwo mieszkaniowe

W listopadzie 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., spadła liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 9,1%), mieszkań oddanych do użytkowania (o 18,4%) oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 32,9%).

Według wstępnych danych , w listopadzie 2022 r. przekazano do użytkowania 937 mieszkań o łącznej powierzchni 106,1 tys. m2. Liczba nowo wybudowanych mieszkań, w porównaniu z listopadem 2021 r., spadła o 211 lokali. W listopadzie 2022 r. w budownictwie indywidualnym oddano do użytkowania 605 mieszkań (o 103 więcej niż w listopadzie 2021 r.), a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem przekazano 284 mieszkania (o 362 mniej). Ponadto w budownictwie społecznym czynszowym oddano 48 mieszkań (przed rokiem w tej formie budownictwa nie odnotowano efektów).

W listopadzie 2022 r. udział województwa podkarpackiego wśród mieszkań oddanych do użytkowania w kraju wyniósł 3,7% i był o 1,5 p.proc. niższy niż w październiku 2022 r.

W okresie styczeń–listopad 2022 r. oddano do użytkowania 10 350 mieszkań, tj. o 1391 lokali więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem przekazano o 926 mieszkań więcej, w indywidualnym o 381 więcej, w społecznym czynszowym o 95 mieszkań więcej, a w komunalnym o 20 więcej. Natomiast w budownictwie spółdzielczym oddano do użytkowania o 31 mieszkań mniej.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przekazanego do użytkowania w okresie styczeń–listopad br. wyniosła 104,6 m2, z tego w budownictwie indywidualnym – 141,0 m2, przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 59,6 m2, społecznym czynszowym – 54,8 m2, w spółdzielczym 55,1 m2, a w komunalnym 41,0 m2.

Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej wybudowano w powiecie leżajskim (147,0 m2), następnie w przemyskim (144,7 m2) i przeworskim (143,2 m2). Najmniejsze natomiast w Przemyślu, Rzeszowie, i Krośnie (odpowiednio: 60,3 m2, 66,2 m2 i 70,2 m2).

W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Rzeszowie (3040), następnie w powiecie rzeszowskim (1105) i dębickim (829). Najmniej mieszkań przekazano w powiecie bieszczadzkim (52), a następnie w leskim (116).

W okresie styczeń–listopad 2022 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. odnotowano w dwudziestu jeden powiatach, w tym największy w Krośnie (ponad 2,5-krotny), następnie w powiecie kolbuszowskim (o 88,2%) i brzozowskim (o 70,5%). Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czterech powiatach: jarosławskim (o 24,2%), Tarnobrzegu (o 19,8%), dębickim (o 8,3%) i jasielskim (o 6,7%).

W listopadzie 2022 r. liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowla-nym wyniosła 699 (w analogicznym miesiącu 2021 r. – 769), z tego w budownictwie indywidualnym – 411, a w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 288.

W badanym miesiącu rozpoczęto budowę 406 mieszkań (w analogicznym miesiącu 2021 r. – 605), z tego w budownictwie indywidualnym – 272 mieszkania, a w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 134.

Rynek wewnętrzny

W listopadzie 2022 r. w skali roku zwiększyła się sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących). Wyższa była również sprzedaż hurtowa, zarówno w jednostkach handlowych, jak i hurtowych. Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe, w listopadzie br. była o 18,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 29,2% w listopadzie 2021 r.), a niższa o 0,3% niż przed miesiącem. Wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z listopadem 2021 r. wystąpił m.in. w jednostkach zgrupowanych w kategorii pozostałe (o 44,4%) i w pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (o 31,4%) oraz w podmiotach zajmujących się sprzedażą zarówno żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 27,9%), jak i farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 12,2%), a także mebli, sprzętu rtv i agd (o 10,3%). Łączny udział tych pięciu grup w strukturze sprzedaży detalicznej wyniósł 71,4% i w stosunku do listopada ubiegłego roku wzrósł o 6,8 p.proc. Natomiast spadek odnotowano m.in. w jednostkach zajmujących się sprzedażą zarówno prasy, książek, pozostałą sprzedażą w wyspecjalizowanych sklepach (o 20,6%), jak również pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 2,1%).

 

Spadek sprzedaży detalicznej w porównaniu z poprzednim miesiącem wystąpił m.in. w podmiotach zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 8,9%), a także w jednostkach z grupy – prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 4,8%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 4,1%). Natomiast wzrost odnotowano m.in. w podmiotach zajmujących się sprzedażą zarówno pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 12,4%), jak również mebli, sprzętu rtv i agd (o 11,9%).

W okresie jedenastu miesięcy br. sprzedaż detaliczna była o 23,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (przed rokiem odnotowano wzrost o 13,3%). Najwyższy wzrost odnotowano wśród jednostek zgrupowanych w kategorii pozostałe (o 60,2%). Zwiększyła się także sprzedaż detaliczna w jednostkach zaklasyfikowanych m.in. do grup: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 38,2%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 28,2%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 17,1%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 9,1%) oraz meble, rtv, agd (o 7,0%).

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w listopadzie 2022 r. była o 34,6% wyższa niż przed rokiem, przy czym w przedsiębiorstwach handlu hurtowego wzrosła o 34,3%. Sprzedaż hurtowa, w porównaniu z poprzednim miesiącem, obniżyła się o 4,6% w przedsiębiorstwach handlowych, a o 5,5% w przedsiębiorstwach handlu hurtowego. W okresie od stycznia do listopada br., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych była wyższa o 52,9%, a w przedsiębiorstwach handlu hurtowego o 49,5%.

Podmioty gospodarki narodowej

Według stanu na koniec listopada 2022 r. w rejestrze REGON wpisanych było 202,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej , tj. o 3,4% więcej niż przed rokiem i o 0,2% więcej niż w końcu października 2022 r. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 152,3 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku była o 3,5% większa. Do rejestru REGON wpisanych było 29,2 tys. spółek, w tym 18 417

spółek handlowych i 10 639 spółek cywilnych. Liczba spółek wzrosła w skali roku o 3,8%, spółek handlowych o 6,8%, natomiast spółek cywilnych zmalała o 1,0%.

Według przewidywanej liczby pracujących zdecydowanie przeważały podmioty o liczbie pracujących do 9 osób (96,6% ogółu podmiotów). Udział podmiotów o przewidywanej liczbie pracujących 10–49 wyniósł 2,7%, a podmioty z liczbą pracujących powyżej 49 stanowiły 0,7% wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru REGON. W skali roku wzrost liczby podmiotów wystąpił w przedziale liczby pracujących 0–9 o 6708 (o 3,5%).

W analizowanym okresie największy wzrost liczby podmiotów, w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, odnotowano w sekcji: informacja i komunikacja (o 10,9%), następnie budownictwo (o 6,7%), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,9%), natomiast spadek zanotowano w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,4%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 0,3%).

W listopadzie 2022 r. do rejestru REGON wpisano 1131 nowych podmiotów, tj. o 21,5% mniej niż w poprzednim miesiącu. Wśród nowo zarejestrowanych jednostek przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których wpisano 960 (o 19,3% mniej niż we październiku 2022 r.). Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych była mniejsza o 33,5%, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 31,4% mniejsza.

W listopadzie 2022 r. z rejestru REGON wykreślono 665 podmiotów (o 4,9% więcej niż przed miesiącem), w tym 583 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (o 0,2% mniej).

Według stanu na koniec listopada 2022 r. w rejestrze REGON 26 317 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 1,3% więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość (96,3%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przed miesiącem 95,4%).

Mapa 3. Podmioty gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością w listopadzie 2022 r.

 

Koniunktura gospodarcza

W grudniu w trzech obszarach działalności gospodarczej (handel detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia) odnotowano niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego nastroju koniunktury w porównaniu z listopadem br. Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i handlu hurtowego oceniają koniunkturę nieco optymistyczniej, mimo utrzymanych negatywnych opinii. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wartość wskaźnika ogólnego nastroju koniunktury nie zmieniła się.

 

Wśród przedsiębiorców, którzy udzielili odpowiedzi w badaniu najczęściej pojawiały się zdania, że trwająca wojna stanowiła w grudniu br. nieznaczne zagrożenie dla ich firm. Taką opinię wyrażało m.in. 75,2% podmiotów prowadzących działalność w handlu detalicznym. Największy odsetek odpowiedzi wskazujących na poważny wpływ wojny na działalność gospodarczą udzieliły firmy działające w budownictwie (22,5%), a następnie w handlu detalicznym (21,4%). Skutki wojny zagrażające stabilności firmy przewidywały głównie podmioty związane z budownictwem (4,7%).

Przedstawiciele wszystkich badanych rodzajów działalności, oceniając negatywny wpływ wojny w Ukrainie na działalność firmy, najczęściej byli zdania, że powoduje ona wzrost kosztów, a także zakłócenie w łańcuchu dostaw. Spadek sprzedaży/spadek przychodów w największym stopniu dotyczył podmiotów zajmujących się handlem hurtowym (39,3%).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność głównie w handlu hurtowym (83,3%) byli zdania, że w stosunku do 2021 r. inwestycje pozostaną na tym samym poziomie. Przedsiębiorcy działający w budownictwie najczęściej uważali, że poziom inwestycji spadnie (58,7%), a w przetwórstwie przemysłowym, że wzrośnie (31,3%).

Źródło danych GUS, Opracowanie własne na podstawie danych GUS

30-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)